เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2018-07-029 เจ๊วาว (สรัล) 21/07/2018 รอการจัดส่ง
INV2018-07-030 นางสาวภัทรานุช. คุ้มม่วง 21/07/2018 35156961
INV2018-07-028 จิภาพร เกตุพัด 20/07/2018 รอการจัดส่ง
INV2018-07-025 ภารดี วัดถือธรรม 19/07/2018 38767003
INV2018-07-027 ภารวี หอมนาน 19/07/2018 EU672860955TH
INV2018-07-026 คุณศิริรัตน์ พิทักษ์ 18/07/2018 38767008
INV2018-07-020 ทศพล วันอุดมเดชาชัย 17/07/2018 PC036076417TH
INV2018-07-021 รักชนก หวันกะเหร็ม 17/07/2018 38767017
INV2018-07-022 คณรัชต์ วรรณา 17/07/2018 38761018
INV2018-07-014 กมลนุช สุขอิ่ม 17/07/2018 38767019
INV2018-07-023 จริยา จันทรานาค 17/07/2018 38767020
INV2018-07-024 เจริญขวัญ พรมงคลวัฒน์ 17/07/2018 PC036076425TH
INV2018-07-017 นภดล กสิวัฒน์ 16/07/2018 PC036076394TH
INV2018-07-018 ปรีชา รื่นจินดา 16/07/2018 PC036076403TH
INV2018-07-019 ศิวพร ทิพยไกรศร 16/07/2018 38767032
INV2018-07-015 สุจิตรา บุคลานนท์ 14/07/2018 38767041
INV2018-07-006 พิศุทธิ์ แสงสุริศรี 14/07/2018 38767033
INV2018-07-013 กนกพรรณ จงเกษมวงศ์ 12/07/2018 38767049
INV2018-07-011 ทัสนันทน์ แดงเรือ 12/07/2018 38767059
INV2018-07-010 เกตุมณี บุณยประเวศ 11/07/2018 38767063