เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2018-10-048 Toshiharu Fukayamaโทชิฮารุ ฟุกายามา 25/10/2018 PC036077094TH
INV2018-10-041 วราภรณ์ จันทร์สมบุญ 25/10/2018 41394039
INV2018-10-043 วลัยพร เเก้วสุรพล 23/10/2018 41394029
INV2018-10-042 ทิพวรรณ เพชรทอง 22/10/2018 41394011
INV2018-10-018 สุวิมล แสงอารยะกุล 22/10/2018 PC036077063TH
INV2018-10-038 อาณดา มานะชัยชนะ 18/10/2018 38767914
INV2018-10-039 ณัฐพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 18/10/2018 38767915
INV2018-10-040 เจริญขวัญ พรมงคลวัฒน์ 18/10/2018 38767904
INV2018-10-033 kodkhan coffee 17/10/2018 PC036077050TH
INV2018-10-034 โชติสถาพร ศรีนวล 17/10/2018 38767925
INV2018-10-035 ตติยารัตน์ ศศิวรเดช 17/10/2018 38767924
INV2018-10-036 กัณห์ชรี ภารัตน์ 17/10/2018 EV485884416TH
INV2018-10-037 สุวิมล เจริญมาก 17/10/2018 38767923
INV2018-10-029 อัญชลี ตุละพงษ์ 15/10/2018 PC036077046TH
INV2018-10-016 จิรยุทธ กฤตยาจรรโลง 15/10/2018 38767949
INV2018-10-026 คุณศิริกร กันยาบุตร 12/10/2018 EV485884243TH
INV2018-10-023 สุจิตรา บุคลานนท์ 11/10/2018 38767966
INV2018-10-025 วิไล มหามาตร์ 11/10/2018 38767965
INV2018-10-022 ฉัตรชฎา วงษ์เทวัญ 11/10/2018 38767967
INV2018-10-015 กาญจนี สวยสมพล 10/10/2018 PC036077032TH