เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2018-03-025 รจนา ภักดีการ -
INV2018-03-038 าัเปดกะพำไฟพกหิเ -
INV2018-11-011 ธวัชชัย ขวัญทอง -
INV2018-05-045 สุกัญญา ถ้ำสิงห์ -
INV2017-09-027 พิชญนันท์ ธนกรรัตนะพัฒน์ (ยุ้ย) -
INV2018-05-030 สิริทิพย์ ส่งบุญแก้ว -
INV2017-11-024 จิตติมา วิวัฒน์ -
INV2018-08-012 ธนวิทย์ หริการภักดี -
INV2018-01-044 ดรุณพร ชาตะกูล -
INV2017-10-058 นางกณิตา สอนใย -
INV2018-04-017 สุจรรย์จิรา เลยไธสง -
INV2018-12-006 พิศมัย อิงคตานุวัฒน์ -
INV2018-09-022 อินทุอร -
INV2018-04-018 ภิญญดา -
INV2018-09-042 จุฑาลักษณ์ สายแปง -
INV2017-11-013 ณิฌา. ประกอบบุญ -
INV2018-01-045 นติพร ฤกษ์วัลย์ -
INV2018-02-022 ดวงพร โล่ห์วัชรสันติ -
INV2017-05-051 พิชญนันท์ ธนกรรัตนะพัฒน์ (ยุ้ย) -
INV2017-12-012 นิตยา โชติมณี -