เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2017-09-018 พิมพฤดา นิติเสถียร - รอการจัดส่ง
INV2018-02-025 นายสุทิวัส แก้วะพลน้อย - 36260271
INV2017-06-034 วรรษมน แสนใจวุฒิ - รอการจัดส่ง
INV2017-05-123 นิตยา แคบขุนทด - รอการจัดส่ง
INV2017-07-015 สุพัทรา ชาวนา - รอการจัดส่ง
INV2018-03-049 วิศวาพร เตชะวิทยะจินดา - รอการจัดส่ง
INV2018-06-047 igetweb - รอการจัดส่ง
INV2018-05-033 ทิวาดา อินละมุ - รอการจัดส่ง
INV2017-09-019 นางสาวรัชณีญา ภูมิอ่อน - รอการจัดส่ง
INV2018-04-022 แอ๋ม - รอการจัดส่ง
INV2017-05-124 อาภาภรณ์ ศรีสัมฤทธิ์ - รอการจัดส่ง
INV2017-06-062 นิภาพร สัควัฒนะ - รอการจัดส่ง
INV2017-04-055 จรรยา ประมาคะเต - รอการจัดส่ง
INV2017-12-024 ยามีนา แกสมาน - รอการจัดส่ง
INV2018-06-048 igetweb - รอการจัดส่ง
INV2017-04-056 จรรยา. ประมาคะเต - รอการจัดส่ง
INV2017-12-049 ภัทรภร แก้วกล้า - รอการจัดส่ง
INV2018-01-015 จุฑาทิพย์. ตัณฑะสุวรรณะ - รอการจัดส่ง
INV2018-09-024 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ - รอการจัดส่ง
INV2017-05-016 ชุตินันท์ เด่นกระจ่าง - รอการจัดส่ง