เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2018-03-055 กัลยา กัลยาประสิทธิ์ - รอการจัดส่ง
INV2017-05-107 นรี้ีน้ี้นี - รอการจัดส่ง
INV2017-11-016 จิรยุทธ กฤตยาจรรโลง - รอการจัดส่ง
INV2018-11-014 มณฑา จันทพันธ์ - รอการจัดส่ง
INV2018-09-025 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ - รอการจัดส่ง
INV2018-02-026 สิทธิโชค พินิตรัฐพล (เมย์) - รอการจัดส่ง
INV2018-09-026 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ - รอการจัดส่ง
INV2017-09-043 นรินทร นามวิชา - รอการจัดส่ง
INV2018-01-008 พรรษมณฑ์ นิธิอัครโรจน์ - รอการจัดส่ง
INV2018-10-051 สิทธิพร อาการ - รอการจัดส่ง
INV2018-02-027 ภารดี วัดถือธรรม - รอการจัดส่ง
INV2017-05-019 คุณณุจรีวรรณ ศรเจียงคำ - รอการจัดส่ง
INV2018-10-020 พรนภา โพธิ์ทอง - รอการจัดส่ง
INV2018-10-021 นายศุภกิจ สี่สวัสดิ์ - รอการจัดส่ง
INV2017-05-020 คุณณุจรีวรรณ ศรเจียงคำ - รอการจัดส่ง
INV2017-07-052 ภิมลรัตน์ เสมอใจ - รอการจัดส่ง