เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2019-02-014 อาริญา อินทร์ฤทธิ์ - รอการจัดส่ง
INV2017-04-055 จรรยา ประมาคะเต - รอการจัดส่ง
INV2017-12-024 ยามีนา แกสมาน - รอการจัดส่ง
INV2018-06-048 igetweb - รอการจัดส่ง
INV2017-04-056 จรรยา. ประมาคะเต - รอการจัดส่ง
INV2017-12-049 ภัทรภร แก้วกล้า - รอการจัดส่ง
INV2018-01-015 จุฑาทิพย์. ตัณฑะสุวรรณะ - รอการจัดส่ง
INV2018-09-024 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ - รอการจัดส่ง
INV2017-05-016 ชุตินันท์ เด่นกระจ่าง - รอการจัดส่ง
INV2018-03-055 กัลยา กัลยาประสิทธิ์ - รอการจัดส่ง
INV2017-05-107 นรี้ีน้ี้นี - รอการจัดส่ง
INV2017-11-016 จิรยุทธ กฤตยาจรรโลง - รอการจัดส่ง
INV2018-11-014 มณฑา จันทพันธ์ - รอการจัดส่ง
INV2018-09-025 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ - รอการจัดส่ง
INV2018-02-026 สิทธิโชค พินิตรัฐพล (เมย์) - รอการจัดส่ง
INV2018-09-026 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ - รอการจัดส่ง
INV2017-09-043 นรินทร นามวิชา - รอการจัดส่ง
INV2018-01-008 พรรษมณฑ์ นิธิอัครโรจน์ - รอการจัดส่ง
INV2018-10-051 สิทธิพร อาการ - รอการจัดส่ง
INV2018-02-027 ภารดี วัดถือธรรม - รอการจัดส่ง