เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2018-09-035 อภิญญา ไชยแสน 27/09/2018 38767856
INV2018-09-036 อโณทัย สาลี 26/09/2018 38767858
INV2018-09-037 จตุพร ศิลภัณฑ์ 26/09/2018 38767857
INV2018-09-033 กัญจมา วราห์บัณฑูรวิทย์ 25/09/2018 PC036076880TH
INV2018-09-034 สรินยา ปัญญาจักร์ 25/09/2018 38767633
INV2018-09-032 ปลิดา ยุรสิทธิ์ 21/09/2018 PC036076862TH
INV2018-09-031 สฤกษ์ชัย กางธนทรัพย์ 19/09/2018 PC036076859TH
INV2018-09-021 นายรุสดี คาเร็ง 17/09/2018 PC036076831TH
INV2018-09-029 ทิพวรรณ เพชรทอง 15/09/2018 35156984
INV2018-09-030 กัณห์ชรี ภารัตน์ 15/09/2018 EV485883490TH
INV2018-09-028 อมรรัตน์ ขันทองดี 14/09/2018 PC036076814TH
INV2018-09-011 นส.นภารัตน์ แก้ววิเศษ 13/09/2018 35156294
INV2018-09-027 ร้าน ม่วน ส้มตำ 13/09/2018 PC036076805TH
INV2018-09-023 วิมลิน เหล่าไพบูลย์ 12/09/2018 PC036076788TH
INV2018-09-018 สุทธิเจตน์ 11/09/2018 38767512
INV2018-09-019 วราภรณ์ จันทร์สมบุญ 11/09/2018 38767516
INV2018-09-014 ณปภัช เมฆประมวล 11/09/2018 PC036076765TH
INV2018-09-020 รวิภา 11/09/2018 38767513
INV2018-09-016 ภากรกาญจน ฉลานุวัฒน์ 11/09/2018 PC036076774TH
INV2018-09-017 ชุติมา พุฒอ่อน 11/09/2018 PC036076757TH