เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2019-08-019 สาวิตรี นวลใย 535.00 22/08/2019 46622851
INV2019-08-020 ดลินทร์ฉัตร์. สุภาพุฒิภัทร์ 535.00 22/08/2019 46622852
INV2019-08-021 คุณพัณณ์ชิตา กมลโต 345.00 22/08/2019 รอการจัดส่ง
INV2019-08-018 ศิริกร กันยาบุตร 1,045.00 21/08/2019 46622596
INV2019-08-012 ธัญดา หะยีวัฒน์แสงลัวทอง 365.00 14/08/2019 ส่งไปรษณีย์ธรรมดา
INV2019-08-014 ธัญดา หะยีวัฒน์ 365.00 14/08/2019 ส่งไปรษณีย์ธรรมดา
INV2019-08-015 ปุณฐิภา วัชราปรีก 1,955.00 14/08/2019 46622720
INV2019-08-016 จิรพันธ์ สุวรรณทวี 535.00 14/08/2019 46622715
INV2019-08-013 กนกนาง อนุอินทร์ 1,380.00 13/08/2019 46622723
INV2019-08-011 วีระพล ถิ่นกวาว 305.00 10/08/2019 PC036078801TH
INV2019-08-009 ปฏิหาริย์ แปลงชัยภูมิ 275.00 07/08/2019 PC036079210TH
INV2019-08-006 ชาญชัย ชัยกัณหา 355.00 06/08/2019 EW53827118TH
INV2019-08-007 ปัทมาภรณ์ ปริไพบูลย์ 405.00 06/08/2019 PC036078421TH
INV2019-08-008 พจิกาญ แซ่ลิ้ม 620.00 06/08/2019 46622745
INV2019-08-003 ปุณยาภัช อร่ามศรี 495.00 06/08/2019 46622624
INV2019-08-004 นางสาวยุพาพรรณ เพิ่มสิน 320.00 06/08/2019 PC036078418TH
INV2019-07-041 อัยรดา กลิ่นสวัสดิ์ 610.00 03/08/2019 PC036078792TH
INV2019-08-001 ภัคศรัลย์ ศรีวงศ์ษา 2,610.00 03/08/2019 46622630
INV2019-07-031 วีนัส 535.00 01/08/2019 46622655
INV2019-07-034 ภาวินี กองทอง 2,515.00 31/07/2019 46622660