เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2018-10-033 kodkhan coffee 17/10/2018
INV2018-10-034 โชติสถาพร ศรีนวล 17/10/2018
INV2018-10-035 ตติยารัตน์ ศศิวรเดช 17/10/2018
INV2018-10-036 กัณห์ชรี ภารัตน์ 17/10/2018
INV2018-10-037 สุวิมล เจริญมาก 17/10/2018
INV2018-10-029 อัญชลี ตุละพงษ์ 15/10/2018
INV2018-10-016 จิรยุทธ กฤตยาจรรโลง 15/10/2018
INV2018-10-026 คุณศิริกร กันยาบุตร 12/10/2018
INV2018-10-023 สุจิตรา บุคลานนท์ 11/10/2018
INV2018-10-025 วิไล มหามาตร์ 11/10/2018
INV2018-10-022 ฉัตรชฎา วงษ์เทวัญ 11/10/2018
INV2018-10-015 กาญจนี สวยสมพล 10/10/2018
INV2018-10-017 อภิวุฒิ เจริญผล 10/10/2018
INV2018-10-019 พรนิชา พุทธศรี 10/10/2018
INV2018-10-009 วลัยพรรณ ศรีสำราญ 09/10/2018
INV2018-10-010 พรพิมล เจริญ 09/10/2018
INV2018-10-011 ดารณี ปิ่นทอง 09/10/2018
INV2018-10-012 ธัยธวัช แตงฉ่ำ 09/10/2018
INV2018-10-007 รุ่งทิวา ภาระจร 06/10/2018
INV2018-10-008 ทรงยุทธ เลิศโพธาวัฒนา 06/10/2018