เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2019-04-021 รุ่งวิไล แซ่เหลื่อง 30/04/2019
INV2019-04-022 วาสนา. พรมติ๊บ 30/04/2019
INV2019-04-019 จุ๋ม 30/04/2019
INV2019-04-020 รัตนชาติ จุมพลกุล 30/04/2019
INV2019-04-017 ขนิษฐา ชนิตราภิรักษ์ 24/04/2019
INV2019-04-018 ปัณวัจน์ ณ นคร 24/04/2019
INV2019-04-016 นายสกนธ์พร โชติวิทย์ 23/04/2019
INV2019-04-015 สรินยา ปัญญาจักร์ 22/04/2019
INV2019-04-011 ศนิ ศิริชัย 20/04/2019
INV2019-04-012 จารุณี ประวัง 20/04/2019
INV2019-04-007 นายรุสดี คาเร็ง 19/04/2019
INV2019-04-008 พลอยนภัส ศรีอัมพร 19/04/2019
INV2019-04-003 วีรวิชญ์ ธนัชมนตรีวิศาล 11/04/2019
INV2019-04-005 เกตุมณี บุณยประเวศ 11/04/2019
INV2019-04-004 นายรุสดี คาเร็ง 10/04/2019
INV2019-04-002 พัชรร​ะ​วี​ ป​ระดิษฐ์​ผล​ 05/04/2019
INV2019-03-032 ทรงศักดิ์ อินยงค์ 02/04/2019
INV2019-04-001 ชะเอม 02/04/2019
INV2019-03-029 ซาฟีอี เจะอาแว 28/03/2019
INV2019-03-028 นาย วิรุจิ โพธิ์ทอง 27/03/2019