เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2019-03-026 จารุณี ประวัง 25/03/2019
INV2019-03-027 อาริญา อินทร์ฤทธิ์ 25/03/2019
INV2019-03-025 อภิชนม์ สิงจานุสงค์ 23/03/2019
INV2019-03-024 ณฐมน จันทร์ประดิษฐ์ 21/03/2019
INV2019-03-021 สมัยราช สีม่วง 19/03/2019
INV2019-03-019 โปรดปราน เกตุวราภรณ์ 16/03/2019
INV2019-03-020 ตุ๊ก ดะวิบูลย์ 16/03/2019
INV2019-03-016 ฉัตรชฎา วงษ์เทวัญ 15/03/2019
INV2019-03-017 ซาฟีอี เจะอาแว 15/03/2019
INV2019-03-018 ภารดี วัดถือธรรม 15/03/2019
INV2019-03-012 พัชร์สิตา กรีรัตน์กาญจน์ 14/03/2019
INV2019-03-013 วราภรณ์ จันทร์สมบุญ 14/03/2019
INV2019-03-015 นภดล กสิวัฒน์ 14/03/2019
INV2019-03-011 ขนิษฐา กะนะลัย 13/03/2019
INV2019-03-009 สมภพ ฟุ้ง​ขจร​ 12/03/2019
INV2019-03-010 คุณวิไล มหามาตร์ 12/03/2019
INV2019-03-008 จิตตินันท์ ยิ้มนิรันดร์ 09/03/2019
INV2019-03-006 คุณศิริภัทธ นาราเศรษฐ์ 08/03/2019
INV2019-03-007 ทรงศักดิ์ อินยงค์ 08/03/2019
INV2019-03-001 รพี ชาตะกูล 05/03/2019