เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2019-03-003 จุ๋ม 05/03/2019
INV2019-03-004 วลัยพรรณ ศรีสำราญ 05/03/2019
INV2019-03-005 จารุณี ประวัง 05/03/2019
INV2019-03-002 Nisarat Ngamjarassrivichai 04/03/2019
INV2019-02-025 คุณวิพาฎา เรืองฤทธิ์ 28/02/2019
INV2019-02-022 นายรุสดี คาเร็ง 27/02/2019
INV2019-02-023 สรินยา ปัญญาจักร์ 27/02/2019
INV2019-02-024 อิทธิพล วิชัยศร 27/02/2019
INV2019-02-020 วริษฎา ภัทรภูมีมิตร 26/02/2019
INV2019-02-021 พิมผกา ปฎิเสน 26/02/2019
INV2019-02-017 ศรินรัตน์ จิตรีมิตร 22/02/2019
INV2019-02-018 ฉัตรชฎา วงษ์เทวัญ 22/02/2019
INV2019-02-019 จันทนา ธรรมาธร 22/02/2019
INV2019-02-015 พิมพ์ชนก หยีวิยม 21/02/2019
INV2019-02-014 อาริญา อินทร์ฤทธิ์ 20/02/2019
INV2019-02-012 เกตุมณี บุณยประเวศ 14/02/2019
INV2019-02-013 นายรุสดี คาเร็ง 14/02/2019
INV2019-02-010 ภูผา ชุณหรัศมิ์ 13/02/2019
INV2019-02-011 ทรงศักดิ์ อินยงค์ 13/02/2019
INV2019-02-008 คุณธัญวรัตม์ ร่มพูลทอง 12/02/2019