เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2018-05-008 ทดสอบ -
INV2017-04-073 ทดสอบ -
INV2017-06-067 อภิชญา ยังรอด -
INV2018-07-048 นันทรัตน์ วิฑิตวิริยะกุล -
INV2019-04-010 ลัดดา ต่อชีวัน -
INV2018-05-043 คีตภัทร จามิกรณ์ -
INV2018-07-039 อนุวัฒน์ เจ๊ะแว -
INV2017-04-074 นรี้ีน้ี้นี -
INV2017-04-075 กอล์ฟ -
INV2017-05-096 วรรณพร บุญต่อ -
INV2017-09-008 สุพพัตรา วสุวานิช -
INV2017-10-073 ดรัลพร สังเกิด -
INV2017-05-113 ปานใจ ศรเกษตริน -
INV2018-02-034 วิศนี ภมรสูตร -
INV2018-02-012 สุพรรณณา คล่องใจ -
INV2018-06-020 ธัญสร ชุมพู -
INV2019-03-031 ณัฏฐา เสงี่ยมเมือง -
INV2018-10-056 เสาวนีย์ รื่นสุข -
INV2018-02-013 สุพรรณณา คล่องใจ -
INV2018-11-051 วิชิต เปรมวิวัฒน์ -