เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2017-08-004 shearlyn -
INV2017-10-050 พรรณราย อาดัม -
INV2018-01-028 กนกวรรณ นิยมพันธ์ -
INV2018-04-036 ศศิธร ใหม่คามิ -
INV2017-08-032 ปาริชาติ พานิชย์ -
INV2017-10-051 จีรพรรณ คำประคอง -
INV2017-11-053 นายวิชาญ อ่อนช้อยสกุล -
INV2018-01-041 ร้านคำหลวง(ท่าแพ) -
INV2017-09-009 กอล์ฟ -
INV2018-05-009 ณิชกานต์ เรืองสีคราม -
INV2017-08-005 ลัดดาวัลย์ สุขสาคร -
INV2017-07-001 ลออตา เสือคำ -
INV2017-08-006 จินตนา หวาดเปีย -
INV2017-08-023 จุฑามาศ ครุฑธา -
INV2019-02-004 สุภาวดี ชะลา -
INV2017-07-002 ลออตา เสือคำ -
INV2018-01-010 ศุภิสรา นวกิจบำรุง -
INV2018-07-032 จิตติมา วิวัฒน์ -
INV2017-11-035 สุภาพร สัมทิน -
INV2017-11-059 นายศราวุธ งามขัด -