เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2019-01-028 คุณชัญภร กวางรัตน์ 19/01/2019
INV2019-01-024 อรรถพล สุขสบาย 18/01/2019
INV2019-01-025 ทรงศักดิ์ อินยงค์ 18/01/2019
INV2019-01-026 คนึงนิตย์ ครูรัตนานุวัฒน์ 18/01/2019
INV2019-01-023 นาย วิรุจิ โพธิ์ทอง 17/01/2019
INV2019-01-022 วิยะดา สิมมาโคตร 16/01/2019
INV2019-01-017 ปาริชาติ เชษฐภักดีจิต 12/01/2019
INV2019-01-018 อาทร สมทัด 12/01/2019
INV2019-01-014 วิน ปิยะวัฒน์ 11/01/2019
INV2019-01-015 อดิศร ปานมี 11/01/2019
INV2019-01-016 กัณห์ชรี ภารัตน์ 11/01/2019
INV2019-01-006 ปุณฑริก ซ้ายเซ่า 09/01/2019
INV2019-01-009 เชาวลี ศรีสุริยา 09/01/2019
INV2019-01-010 มณีรัตน์ กาญจนาสมจินต์ 09/01/2019
INV2019-01-011 ธัญญ์นรี มารักถิร 09/01/2019
INV2019-01-012 สุชัญญา ชูใจ เบิร์กลุนด์ 09/01/2019
INV2019-01-013 ณัฏฐา ชะเอม 09/01/2019
INV2019-01-005 นงลักษณ์ สุวรรณจำรัส 08/01/2019
INV2019-01-008 นิรนันท์ จันภูตระกูล 08/01/2019
INV2019-01-004 นายพิพัฒน์ ภัสสร 07/01/2019