เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2017-04-040 นายยศธนา ชูศรี -
INV2018-01-011 ณภัสญาณ์ พิกุลทอง -
INV2017-05-046 สมชาย ซำ -
INV2017-08-070 นาง น้ำผึ้ง ปิ่นสกุล -
INV2017-09-023 สุจิตรา บุคลานนท์ -
INV2017-09-051 อภิชญา ยังรอด -
INV2018-02-021 ณัฐจรัสพร ปริยากรอภิสิริ -
INV2018-08-019 ภัสร์พิชชา เมธีกมลชัยสิริ -
INV2017-08-071 นาง น้ำผึ้ง ปิ่นสกุล -
INV2017-09-024 สุจิตรา บุคลานนท์ -
INV2017-08-037 นายสุรชัย ไกรวงษ์วณิชรุ่ง -
INV2018-10-003 วสุธิดา สารมะโน -
INV2018-03-014 วัทนพร แซ่ส้อ -
INV2018-05-044 ปิยวิทย์ รักบำรุง -
INV2019-01-019 มณีพร ปานเปลวทอง -
INV2017-04-044 กอล์ฟ -
INV2018-01-022 พนิดา เกิดหันตรา -
INV2018-07-004 นฤทัย ขวัญมี -
INV2018-01-012 ธวัลรัตน์ บุญญาดานิธินันท์ -
INV2018-05-021 ศันษณีย์ ทองพิมพ์ -