เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2017-05-081 ทัสนันทน์ แดงเรือ -
INV2018-02-023 กัณห์ชรี ภารัตน์ -
INV2018-02-011 อรุณี ชาติชัชวาล -
INV2018-01-046 พญ.วรรณภรณ์ สิงหาจุลเกตุ -
INV2017-05-011 คุณมยุรา หอมหวล -
INV2017-06-058 บัญชาการ วิบูลย์จันทร์ -
INV2018-02-024 สุพรรณ ชูจันทร์ -
INV2017-10-011 โชติรสอินพันทัง -
INV2018-01-047 ธมลวรรณ ขุนไพชิต -
INV2018-03-039 ไปรยา จันมาต -
INV2018-01-048 แอน -
INV2018-03-040 ไปรยา จันมาต -
INV2017-08-042 นายณรค์ฤทธิ์ กุระกนก -
INV2017-08-054 สุจิตรา บุคลานนท์ -
INV2017-09-014 ณัฐนอัศม์ ศุภกิตติ์ธนาภา -
INV2017-09-056 พัชรี นาวีสัมพันธุ์ -
INV2017-10-012 น.สณัฐวรรณ สุขสร้อย -
INV2017-12-008 นายวัฒนชัย สกูลแพทย์ -
INV2017-09-015 ณัฐนอัศม์ ศุภกิตติ์ธนาภา -
INV2017-10-013 น.สณัฐวรรณ สุขสร้อย -