เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2018-06-048 igetweb -
INV2017-04-056 จรรยา. ประมาคะเต -
INV2017-12-049 ภัทรภร แก้วกล้า -
INV2018-01-015 จุฑาทิพย์. ตัณฑะสุวรรณะ -
INV2018-09-024 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ -
INV2017-05-016 ชุตินันท์ เด่นกระจ่าง -
INV2018-03-055 กัลยา กัลยาประสิทธิ์ -
INV2017-05-107 นรี้ีน้ี้นี -
INV2017-11-016 จิรยุทธ กฤตยาจรรโลง -
INV2018-11-014 มณฑา จันทพันธ์ -
INV2018-09-025 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ -
INV2018-02-026 สิทธิโชค พินิตรัฐพล (เมย์) -
INV2018-09-026 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ -
INV2017-09-043 นรินทร นามวิชา -
INV2018-01-008 พรรษมณฑ์ นิธิอัครโรจน์ -
INV2018-10-051 สิทธิพร อาการ -
INV2018-02-027 ภารดี วัดถือธรรม -
INV2017-05-019 คุณณุจรีวรรณ ศรเจียงคำ -
INV2018-10-020 พรนภา โพธิ์ทอง -
INV2018-10-021 นายศุภกิจ สี่สวัสดิ์ -