เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2018-02-025 นายสุทิวัส แก้วะพลน้อย -
INV2017-06-034 วรรษมน แสนใจวุฒิ -
INV2017-05-123 นิตยา แคบขุนทด -
INV2017-07-015 สุพัทรา ชาวนา -
INV2018-03-049 วิศวาพร เตชะวิทยะจินดา -
INV2018-06-047 igetweb -
INV2018-05-033 ทิวาดา อินละมุ -
INV2019-04-006 นางเบ็ญจพร -
INV2017-09-019 นางสาวรัชณีญา ภูมิอ่อน -
INV2018-04-022 แอ๋ม -
INV2017-05-124 อาภาภรณ์ ศรีสัมฤทธิ์ -
INV2017-06-062 นิภาพร สัควัฒนะ -
INV2017-04-055 จรรยา ประมาคะเต -
INV2017-12-024 ยามีนา แกสมาน -
INV2018-06-048 igetweb -
INV2017-04-056 จรรยา. ประมาคะเต -
INV2017-12-049 ภัทรภร แก้วกล้า -
INV2018-01-015 จุฑาทิพย์. ตัณฑะสุวรรณะ -
INV2019-05-008 คุณนิภาภรณ์ มะโนสิทธิ -
INV2018-09-024 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ -