เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2019-01-003 ศิริสุดา 07/01/2019
INV2019-01-001 ไพศาล ประจันพาณิชย์ 04/01/2019
INV2019-01-002 เกตุมณี บุณยประเวศ 04/01/2019
INV2018-12-031 มาดีนะห์ พวงมณี 28/12/2018
INV2018-12-029 สัจจักรพัฒน์ พันธุ์เจริญ 27/12/2018
INV2018-12-030 ภารดี วัดถือธรรม 27/12/2018
INV2018-12-024 สมพร. ปี่ยมจิตร์ 26/12/2018
INV2018-12-025 ปานภัสส์. ปลั่งดี 26/12/2018
INV2018-12-026 วราภรณ์ จันทร์สมบุญ 26/12/2018
INV2018-12-027 นางสาวศรินญาภรณ์ ใจตุ้ย 26/12/2018
INV2018-12-028 รณิสร แฉ่งเจริญ 26/12/2018
INV2018-12-022 ทรงยุทธ เลิศโพธาวัฒนา 22/12/2018
INV2018-12-023 อ๋อมแอ๋ม 22/12/2018
INV2018-12-020 กมลศรี รณเกียรติ 20/12/2018
INV2018-12-015 นพรัตน์ ปาศรีล้อม 19/12/2018
INV2018-12-018 ร้าน ม่วน ส้มตำ 18/12/2018
INV2018-12-019 จุฑาลักษณ์ สายแปง 18/12/2018
INV2018-12-016 ศันษณีย์ ทองพิมพ์ 14/12/2018
INV2018-12-014 ร้าน ม่วน ส้มตำ 13/12/2018
INV2018-12-011 ณฐมน จันทร์ประดิษฐ์ 12/12/2018