เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2018-11-014 มณฑา จันทพันธ์ -
อัปสร วงศ์อำไพพิสิฐ -
INV2018-09-025 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ -
INV2018-02-026 สิทธิโชค พินิตรัฐพล (เมย์) -
INV2018-09-026 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ -
INV2017-09-043 นรินทร นามวิชา -
INV2018-01-008 พรรษมณฑ์ นิธิอัครโรจน์ -
INV2018-10-051 สิทธิพร อาการ -
INV2018-02-027 ภารดี วัดถือธรรม -
INV2017-05-019 คุณณุจรีวรรณ ศรเจียงคำ -
INV2018-10-020 พรนภา โพธิ์ทอง -
INV2018-10-021 นายศุภกิจ สี่สวัสดิ์ -
INV2017-05-020 คุณณุจรีวรรณ ศรเจียงคำ -
INV2017-07-052 ภิมลรัตน์ เสมอใจ -