เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2018-02-025 นายสุทิวัส แก้วะพลน้อย 295.00 - 36260271
INV2017-06-034 วรรษมน แสนใจวุฒิ 530.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-05-123 นิตยา แคบขุนทด 695.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-07-015 สุพัทรา ชาวนา 430.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-03-049 วิศวาพร เตชะวิทยะจินดา 2,279.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-06-047 igetweb 2,429.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-05-033 ทิวาดา อินละมุ 300.00 - รอการจัดส่ง
INV2019-04-006 นางเบ็ญจพร 1,799.00 - รอการจัดส่ง
INV2019-07-040 อาริญา อินทร์ฤทธิ์ 315.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-09-019 นางสาวรัชณีญา ภูมิอ่อน 100.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-04-022 แอ๋ม 555.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-05-124 อาภาภรณ์ ศรีสัมฤทธิ์ 385.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-06-062 นิภาพร สัควัฒนะ 305.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-04-055 จรรยา ประมาคะเต 655.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-12-024 ยามีนา แกสมาน 2,790.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-06-048 igetweb 365.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-04-056 จรรยา. ประมาคะเต 750.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-12-049 ภัทรภร แก้วกล้า 1,799.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-01-015 จุฑาทิพย์. ตัณฑะสุวรรณะ 350.00 - รอการจัดส่ง
INV2019-05-008 คุณนิภาภรณ์ มะโนสิทธิ 1,445.00 - รอการจัดส่ง