เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2018-09-024 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ 280.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-05-016 ชุตินันท์ เด่นกระจ่าง 960.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-03-055 กัลยา กัลยาประสิทธิ์ 1,335.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-05-107 นรี้ีน้ี้นี 245.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-11-016 จิรยุทธ กฤตยาจรรโลง 1,855.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-11-014 มณฑา จันทพันธ์ 605.00 - รอการจัดส่ง
อัปสร วงศ์อำไพพิสิฐ 310.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-09-025 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ 280.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-02-026 สิทธิโชค พินิตรัฐพล (เมย์) 1,170.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-09-026 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ 280.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-09-043 นรินทร นามวิชา 120.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-01-008 พรรษมณฑ์ นิธิอัครโรจน์ 1,800.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-10-051 สิทธิพร อาการ 325.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-02-027 ภารดี วัดถือธรรม 880.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-05-019 คุณณุจรีวรรณ ศรเจียงคำ 305.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-10-020 พรนภา โพธิ์ทอง 1,455.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-10-021 นายศุภกิจ สี่สวัสดิ์ 745.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-05-020 คุณณุจรีวรรณ ศรเจียงคำ 305.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-07-052 ภิมลรัตน์ เสมอใจ 615.00 - รอการจัดส่ง