เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2019-05-019 วชิรญา สมมุติ 465.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-09-022 อินทุอร 565.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-04-018 ภิญญดา 1,745.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-09-042 จุฑาลักษณ์ สายแปง 280.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-11-013 ณิฌา. ประกอบบุญ 420.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-01-045 นติพร ฤกษ์วัลย์ 280.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-02-022 ดวงพร โล่ห์วัชรสันติ 855.00 - รอการจัดส่ง
INV2019-08-002 ภัทราพร แหลมหลักกุล 615.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-05-051 พิชญนันท์ ธนกรรัตนะพัฒน์ (ยุ้ย) 890.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-12-012 นิตยา โชติมณี 480.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-02-005 พรรษมณฑ์ นิธิอัครโรจน์ 1,300.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-05-081 ทัสนันทน์ แดงเรือ 595.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-02-023 กัณห์ชรี ภารัตน์ 275.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-02-011 อรุณี ชาติชัชวาล 1,515.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-01-046 พญ.วรรณภรณ์ สิงหาจุลเกตุ 275.00 - รอการจัดส่ง
INV2019-07-030 กำพล นามสาม 305.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-05-011 คุณมยุรา หอมหวล 1,387.50 - รอการจัดส่ง
INV2017-06-058 บัญชาการ วิบูลย์จันทร์ 245.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-02-024 สุพรรณ ชูจันทร์ 2,059.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-10-011 โชติรสอินพันทัง 295.00 - รอการจัดส่ง