เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2018-01-047 ธมลวรรณ ขุนไพชิต 535.00 - 34378978
INV2018-03-039 ไปรยา จันมาต 215.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-01-048 แอน 535.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-03-040 ไปรยา จันมาต 310.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-08-042 นายณรค์ฤทธิ์ กุระกนก 595.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-08-054 สุจิตรา บุคลานนท์ 1,155.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-09-014 ณัฐนอัศม์ ศุภกิตติ์ธนาภา 1,855.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-09-056 พัชรี นาวีสัมพันธุ์ 510.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-10-012 น.สณัฐวรรณ สุขสร้อย 370.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-12-008 นายวัฒนชัย สกูลแพทย์ 200.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-09-015 ณัฐนอัศม์ ศุภกิตติ์ธนาภา 1,855.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-10-013 น.สณัฐวรรณ สุขสร้อย 370.00 - รอการจัดส่ง
INV2020-01-013 จตุพร พัวเจริญ 365.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-09-016 ณัฐนอัศม์ ศุภกิตติ์ธนาภา 1,855.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-04-019 นาฏยา พุ่มไพร 865.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-06-046 ทรงกลด ปพรรธน์ 305.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-10-031 อนุวัฒน์ เจ๊ะแว 280.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-10-032 อนุวัฒน์ เจ๊ะแว 340.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-04-011 Lathachai Wonghirundacha 275.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-08-056 พรรษมณฑ์ นิธิอัครโรจน์ 1,965.00 - รอการจัดส่ง