เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2018-11-001 เชาวลี ศรีสุริยา 03/11/2018
INV2018-10-057 พระคุณ ไทยสม 01/11/2018
INV2018-10-058 ขนิษฐา ชนิตราภิรักษ์ 01/11/2018
INV2018-10-053 บริษัท เทรนดี้ แฟคตอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 31/10/2018
INV2018-10-054 บริษัท เทรนดี้ แฟคตอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 31/10/2018
INV2018-10-052 นางสาวศรินญาภรณ์ ใจตุ้ย 30/10/2018
INV2018-10-055 วิศวาพร เตชะวิทยะจินดา 30/10/2018
INV2018-10-047 คุณตั้ม 26/10/2018
INV2018-10-049 พัชร์สิตา กรีรัตน์กาญจน์ 26/10/2018
INV2018-10-050 นาย วิรุจิ โพธิ์ทอง 26/10/2018
INV2018-10-044 นพเก้า มะโนสิทธิ์ 25/10/2018
INV2018-10-046 ทิพวรรณ เพชรทอง 25/10/2018
INV2018-10-048 Toshiharu Fukayamaโทชิฮารุ ฟุกายามา 25/10/2018
INV2018-10-041 วราภรณ์ จันทร์สมบุญ 25/10/2018
INV2018-10-043 วลัยพร เเก้วสุรพล 23/10/2018
INV2018-10-042 ทิพวรรณ เพชรทอง 22/10/2018
INV2018-10-018 สุวิมล แสงอารยะกุล 22/10/2018
INV2018-10-038 อาณดา มานะชัยชนะ 18/10/2018
INV2018-10-039 ณัฐพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 18/10/2018
INV2018-10-040 เจริญขวัญ พรมงคลวัฒน์ 18/10/2018